Restauracja // blow up hall


Warunki korzystania

Warunki korzystania z witryny

Niniejsza witryna internetowa www.blowuphall5050.com (dalej zwana “Witryną internetową”) jest własnością, jest obsługiwana i utrzymywana przez/lub w imieniu firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o., ul. Półwiejska 32, Poznań, Polska (dalej zwanej “Blow up hall”). Firma Blow up hall może w każdej chwili, według własnego uznania dokonać aktualizacji zawartości niniejszej strony. Firma Blow up hall może, według własnego uznania, zaprzestać prowadzenia Witryny internetowej w każdej chwili bez konieczności uprzedniego zawiadamiania.

Prawa autorskie

Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura Witryny podlegają prawom autorskim firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o., oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. Dotyczy to przede wszystkim logo Blow up hall. Ani niniejsza Witryna internetowa ani jakiekolwiek materiały w niej zawarte nie udzielają, ani nie upoważniają żadnej osoby do udzielenia licencji do praw do własności intelektualnej firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach. Dostęp do materiałów z terytorium, w ramach którego ich treść jest nielegalna jest zabroniony.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Pliki cookies

Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy Witryny nie są zobowiązaniu do ich przyjęcia. Nieprzyjęcie plików cookies jednak powoduje, że Witryna internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.

Linki do stron osób trzecich

Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  i dlatego też Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o..

Informacje poufne i zastrzeżone

Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę internetową. Należy zauważyć, że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie będą traktowane jako poufne. Firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów.

Przesyłając firmie Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów oraz zgadzacie się na to, że firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków należy wysyłać na adres firmy wymieniony wyżej lub na reservations@blowuphall.5050.com.

Klauzula wyłączenia

Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

Właściwe prawo

Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o.


Blow Up Hall           ZAMKNIĘTE
do 25 marca 2020r.

więcej informacji

NIEDZIELNE OBIADY 26 kwietnia 2020r.
godz. 13:00 - 17:00
   

więcej informacji
X